Slovenscina

Milena Kosec

In Graz, I will recontextualize (Austrian parliamentary elections) my public action, that I, as a formal representative of the Scarecrow State, performed in the year of 1995 on the route to Venice Biennale, on the streets of Venice and in the Zvezda park in Ljubljana.

I cordially ask the random passers-by, if I can listen to their heart, if they would hand me their hand, to feel their heartbeat. For awhile I listen attentively, to create an intimate moment. I hand them a short text about the event and start a conversation, if they like. Then I thank them and wish them good coexistance with their and all the other states.

In the first days I have to find a suitable public place (inside or outside), where more people spend some leisure time, or wait on something and are as bit bored (a city park, for example, or children’s playground, bus station, a non-formal queue, an opening of some kind, or before some event?). Then I have to choose the right time of the day and with my German speaking aid determine the right words for personal approach and complete the bilingual Slovene-German text - that I will need 30 copies for each day of the action.

The action is not documented. But I will ask at least one participant if he/she allows a photo session for the archive. Therefore I need a photographer for one event. I will perform the action on wednesday and thursday, 27th and 28th September 2006 or more, after the decision made with the gallery.

Milena Kosec, a career contemporary artist
Vila Katarina, Cesta na Brdo 10
1000 Ljubljana
 
Generally about my work
Since the time of sudden and momentary founding of the Scarecrow State on the 14th of May 1992 in the vegetable garden of Vila Katarina in Ljubljana, I flew the path from the consciously declared diletant to the career contemporary artist. The State is the humorous commentary to the then contemporary social and personal situation, especially to the situation in culture and even more to the situation in the fine arts scene. In the State, with its firmly defined structure and rituals, I can allow myself for the unconscious to emerge without any rational censorship, to react spontaneously  to the concrete public or/and intimate events. In ther first years of creative work my interest for personal communication with random/ non-artistic (lay) public crystalized as the relationship with the social, institutional and personal, intimate. I am especially interested in the nonseparable intertwining of all of these levels that define our steps in life.

After disbanding of the State and declaration as a professional artist, the rational thought broke in -between the idea (motivation; navdih) and its realization. Some of the already performed actions I repeat in the new context. Fil rouge of my whole creative period is the problem of overabundancy of objects and their ever simpler, ever expanding hyperproduction. All my superflous personal, sport, household and gardening objects become property of the Scarecrow State, where they get new function, so that they don’t end up in trash (they are rearranged, reconstructed as Scarecrows, for bingo and street sell-off,..). With showing my objects (my past; my life), I address the people to also tell about themselves and their thoughts, so that a truthful talk can occur among the strangers.

In this millenium I focus more and more to explore the individual’s, social and economic relations to work. I am interested in thinking about what we work on, why we work, how is the work evaluated, what do we do with the results of work (for example the project: ”Past work ? street sell-off”, Moderna galerija 2004), and what effects can a changed relationship towards work have. I think that the work is the key shaper of all the segments of individual’s development and life from childhood to old age. In the last years I intentionally try to keep away from any material (re)production. I try to follow the rules: buy less, produce less – less garbage! listen more, observe, explore, think - work more? From the early youth I am perplexed about the realization, that any knowledge is a priori limited, bordered with the yet unknown. To what extent then it (the knowledge) is also mistaken?


slovensko:

Splo?no o mojem delu

Od nenadne in hipne ustanovitve Dr?avice Pti?jestra?ilne 14. maja 1992 v zelenjavnem vrtu Vile Katarina v Ljubljani sem preletela pot od zavestno deklarirane ?u?marke/ diletantke do karierne sodobne umetnice.

Dr?avica je humoren komentar so?asnih dru?benih in osebnih dogajanj s poudarkom na razmerah v kulturi, posebej na likovni sceni. V Dr?avici, ki ima strogo dolo?eno obliko in obredje, si dovolim, da prihaja nezavedno na povr?je brez racionalne cenzure, da spontano reagiram na konkretne javne ali/in intimne dogodke. V prvih letih ustvarjanja se je izkristaliziralo moje zanimanje za osebno komunikacijo/pogovor z (lai?no, naklju?no) publiko, za razmerje med dru?benim, institucionalnim in osebnim, intimnim. Posebej me zanima nerazdru?ljiv preplet vseh teh nivojev, ki nam dolo?ajo na?e ?ivljenjske korake. Po razpustitvi Dr?avice in imenovanju za profesionalno umetnico se je za?el med navdih in realizacijo vsiljevati racionalni razmislek. Nekatere ?e izvr?ene akcije ponavljam v novem kontekstu.

Kot rde?a nit ?ez vse moje ustvarjalno obdobje se vle?e problem preobilja predmetov in njihova vse la?ja, nenehno nara??ajo?a hiperprodukcija. Vsi moji odve?ni osebni, ?portni, hi?ni in vrtni predmeti preidejo v last Dr?avice Pti?jestra?ilne, kjer dobijo novo funkcijo, da ne kon?ajo med odpadki (se prerazporedijo, sestavijo v Pti?jestra?ilke in Pti?jestra?ilce, sre?olov, uli?no razprodajo,..). S tem, ko razkazujem svoje predmete (svojo preteklost, svoje ?ivljenje), nagovorim ljudi, da tudi sami spregovorijo o sebi in o svojih razmi?ljanjih, da pride do pristnega pogovora med neznanimi ljudmi.

V tem tiso?letju se vse bolj posve?am raziskovanju posameznikovega, dru?benega in gospodarskega odnosa do dela. Zanima me razmislek o tem kaj delamo, zakaj delamo, kako vrednotimo delo, kaj po?nemo z rezultati dela (primer: Minulo delo ? uli?na razprodaja, Moderna galerija 2004), kaj povzro?i spremenjen odnos do dela. Mislim, da delo klju?no sooblikuje vse segmente posameznikovega razvoja in ?ivljenja od otro?tva do starosti.

V zadnjih letih se na?rtno v najve?ji mo?ni meri izogibam vsaki materialni (re)produkciji.
Posku?am upo?tevati na?ela: manj kupuj, manj proizvajaj ? manj smeti!
ve? poslu?aj, opazuj, ve? raziskuj, razmi?ljaj ? ve? deluj?

?e od mladosti me bega ugotovitev, da je vsako vedenje ?e apriori omejeno, zamejeno s ?e neznanim. V kolik?ni meri je tedaj tudi zmotno?

Sr?ni utrip: ?enski misteriji, poletje1995, Ljubljana, Benetke ? Avstrijske parlamentarne volitve Graz, september 2006

Opis akcije:

V Grazu bom v novem kontekstu parlamentarnih volitev ponovila akcijo, ki sem jo kot uradno poobla??ena posve?enka Dr?avice Pti?jestra?ilne izvedla leta 1995 na poti na Bene?ki bienale in na bene?kih ulicah ter v parku Zvezda v Ljubljani. Naklju?ne mimoido?e poprosim, ?e lahko prisluhnem njihovemu srcu, ?e mi podajo roko, da jim otipam utrip ?ile. Nekaj ?asa tiho poslu?am, da nastane intimno vzdu?je. Izro?im jim kratek tekst o dogodku in se z njimi zapletem v pogovor, ?e ?elijo. Se jim zahvalim in za?elim dobro so?itje s svojo in vsemi ostalimi dr?avami.

V prvih dneh moram poiskati primeren javni (zunanji in notranji) prostor, kjer se ljudje zadr?ujejo v ve?jem ?tevilu v prostem ?asu oziroma na kaj ?akajo in se rahlo dolgo?asijo (na primer v parku ali na poti tja, otro?kem igri??u, na avtobusni postaji, v kak?ni neformalni vrsti, na kak?ni otvoritvi, ali pred dogodkom ?). Nato moram izbrati primerno uro dneva in s pomo?nikom prevajalcem dolo?iti osebni nagovor in dokon?ati dvojezi?no slovensko ? nem?ko pisno besedilo, ki ga je treba za vsak dan akcije razmno?iti v 30 izvodih.

Akcija poteka brez dokumentiranja. Vendar bomo prosila vsaj enega udele?enca, ?e dovoli fotografiranje za arhiv. Zato potrebujem spremstvo fotografa na enem obhodu. Izvajala jo bom v sredo in ?etrtek, 27. in 28. 9. 2006 ali ?e po dogovoru v galeriji.

Osnutek pisnega besedila:

Sr?ni utrip – Avstrijske parlamentarne volitve, Graz, september 2006

V ?asu pred parlamentarnimi volitvami je PR Republike Avstrije najel udarno kreativno jedro Dr?avice Pti?jestra?ilne, da dvigne razpolo?enje in dr?avljansko zavest pri dr?avljanih republike Avstrije in dr?avo prika?e v najzapeljivej?i lu?i. Po dolgotrajni raziskavi na terenu je bilo ugotovljeno, da dr?ava premalokrat zares prisluhne glasu dr?avljanov. Zato je bil sprejet predlog, da gre reklamna akcija korak dlje in prisluhne srcu vsakega dr?avljana posebej. Tako bo uradno poobla??ena posve?enka Dr?avice Pti?jestra?ilne Milena Kosec, karierna sodobna umetnica med dr?avljani Avstrije izvedla svojo priljubljeno akcijo SR?NI UTRIP. Gre za skrito ?eljo, da dr?avljani prisluhnejo srcu dr?ave? Bodo s tem podani temelji za razvoj odnosa dr?avljan-dr?ava s sedanje stopnje preprostega seksa v vi?jo plemenitej?o obliko erotike z mo?nostjo razvoja v razumevajo?o partnerstvo? Skupaj nam bo uspelo.
Zaupajmo v mo? OSEBNEGA v KOLEKTIVNEM!

Art mre?a, Galerija ESC, Graz 2006

?Art mre?o? sem za?ela graditi z lanskoletnim ?Art projektom?. Letos jo ?irim predvsem po Sloveniji. Drugo leto jo nameravam nadaljevati v mednarodnem prostoru. Galerija ESC, Graz bo moja prva inozemska postaja. Osnovni elementi projekta so skupinska fotografija z osebjem galerije oziroma centra za sodobno umetnost, osebni pogovor z zaposlenimi o njihovem delu, opis poslanstva konkretnega prostora in letni program ter seznam podobnih institucij, delujo?ih v mednarodnem prostoru, s katerimi so v zadnjih treh letih aktivno sodelovali.

Iz tega materiala gradim mre?o na spletu kot osebno izkustveno podobo instituta galerij oziroma centrov za sodobno umetnost. Vklju?ena je fotografija, seznam portretirancev, povezava na dano institucijo in kratko besedilo o mojem osebnem ob?utenju in izku?nji.

Ko bo mre?a dosegla ve?ino slovenskih prostorov za sodobno umetnost bo z njihovimi mednarodnimi povezavami prikazovala zanimivo vpetost Slovenije v svet. Javno dostopna na internetu bo tako umetnikom kot strokovni publiki nudila priro?no orodje za navezavo novih kontaktov in sodelovanj, javnosti pa bo govorila o pomenu sodobne umetnosti v mednarodnih razse?nostih.